Faza wstępna

Inżynier Serwisu LOTOS Oil dokonuje inspekcji maszyn pod kątem funkcjonowania układów olejowych, zapoznaje się z warunkami prowadzenia gospodarki smarowniczej i doboru środków smarnych. W rezultacie wizyty zostanie określony obszar zmian i korekt, przybliżony budżet przedsięwzięcia, zostanie zarysowany horyzont czasowy i określone korzyści dla Klienta.

Faza przygotowawcza

Audyt tj. systematyczny opis warunków pracy maszyny i środków smarnych oraz gospodarki smarowniczej. Na podstawie audytu powstanie program określający cele prowadzenia monitoringu. Program będzie zawierał także zalecenia dotyczące niezbędnych działań naprawczych. Określone zostaną parametry monitoringu oraz ich wielkości graniczne, ostrzegawcze i alarmowe. Jeśli okaże się to niezbędne, zostaną zweryfikowane instrukcje i procedury smarowania oraz dobór środków smarnych. Przeprowadzone będzie szkolenie dotyczące właściwego próbkowania, czynności operacyjnych, pielęgnacji, prowadzenia obserwacji i ich archiwizacji oraz obsługi programu do zarządzania wynikami analiz.

Faza realizacyjna

Realizacja zaleceń i wdrożenie czynności opisanych w poprzednich fazach. Opracowywanie bieżących raportów oraz zaleceń dla Klienta. Ocena stanu realizacji i korzyści z Serwisu Olejowego LOTOS Oil.

Produkty dla przemysłu

Nie masz czasu na udział w szkoleniu?
Skorzystaj z naszej bazy on-line.

Wejdź

Akademia olejowa

Nie masz czasu na udział w szkoleniu?
Skorzystaj z naszej bazy on-line.

Wejdź