logo

Informacja o zasadach udostępniania i korzystania z elementów identyfikacji marki LOTOS

W celu umożliwienia podmiotom zewnętrznym na korzystanie z Elementów Identyfikacji Marki LOTOS, Grupa LOTOS S.A. wprowadziła ujednolicone zasady udostępniania i korzystania z Elementów Identyfikacji Marki LOTOS.

Grupa LOTOS S.A. jest właścicielem nazwy, znaku firmowego LOTOS, nazwy i znaków produktów oraz elementów identyfikacji marki LOTOS, zwanych dalej Elementami identyfikacji, które podlegają ochronie prawnej.

Używanie bez zgody Grupy LOTOS S.A. Elementów identyfikacji pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.

Grupa LOTOS S.A. może udzielić podmiotom zewnętrznym, które spełniają warunki określone w Regulaminie pisemnego zezwolenia na wykorzystanie Elementów identyfikacji

Grupa LOTOS S.A. wydaje podmiotom zewnętrznym zezwolenie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przesłanego na adres:
Grupa LOTOS S.A.
Biuro Marketingu
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Regulamin dotyczący wykorzystywania elementów identyfikacji marki LOTOS przez podmioty zewnętrzne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki ubiegania się o wydanie zezwolenia na wykorzystanie Elementów identyfikacji marki LOTOS (zwanych dalej Elementami identyfikacji) i określa zasady wykorzystania Elementów identyfikacji przez podmioty zewnętrzne, które wykażą uzasadnioną i prawnie dozwoloną potrzebę wykorzystania Elementów wraz ze szczegółowym opisem proponowanych pól eksploatacji (miejsce/sposób użycia Elementu).
 2. Elementami identyfikacji są: nazwa, znak firmowy LOTOS, nazwa i znaki produktów Grupy LOTOS S.A. oraz wszelkie inne oznaczenia prawnie chronione, jak również nośniki, na których widnieją oznaczenia Grupy LOTOS S.A.
 3. Grupa LOTOS S.A. wydaje nieodpłatnie Zezwolenie na wykorzystanie Elementów identyfikacji po dostarczeniu przez podmiot zewnętrzny Wniosku o wydanie Zezwolenia (stanowiącego ofertę) do siedziby Grupy LOTOS S.A. oraz po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku.
 4. Warunkiem rozpoczęcia procesu rozpatrywania wniosku jest podanie numeru umowy/zlecenia dotyczącego współpracy z Grupą LOTOS lub spółką z Grupy Kapitałowej LOTOS.
 5. Podmiot zewnętrzny uzyskuje prawo do wykorzystania Elementów na warunkach opisanych w Zezwoleniu, w szczególności na określonych polach eksploatacji oraz w określonym czasie.
 6. Pisemny Wniosek wraz z pisemnym Zezwoleniem stanowią łącznie umowę licencyjną, o której mowa w art. 163 ustawy Prawo własności przemysłowej. W wypadku, gdy warunki wykorzystania Elementów określone w Zezwoleniu różnią się od propozycji zawartych we Wniosku podmiot, na którego rzecz udzielone zostało Zezwolenie, jest zobowiązany do jego pisemnej akceptacji bądź na kopii Zezwolenia, bądź w osobnym dokumencie. Obowiązywanie Zezwolenia uzależnione jest od przekazania akceptacji Grupie LOTOS S.A.
 7. Zezwolenie jest wydawane indywidualnie i nie może być zbyte, użyczone lub przeniesione na rzecz innego podmiotu pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
 8. Otrzymujący Zezwolenie jest zobowiązany do prawidłowej reprodukcji Elementów identyfikacji, a w szczególności do stosowania się do aktualnych zasad identyfikacji marki LOTOS.
 9. Wykorzystanie przez podmiot zewnętrzny Elementów identyfikacji do celów innych niż wyszczególnionych w Zezwoleniu jest zabronione i stanowi naruszenie warunków Zezwolenia.
 10. Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji projektu, w którym wykorzystany będzie Element identyfikacji oraz do dostarczenia dokumentacji ukazującej sposób wykorzystania Elementu identyfikacji (materiały / publikacje).
 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystywaniu Elementu identyfikacji Grupa LOTOS S.A. może cofnąć Zezwolenie w każdym czasie i żądać natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania Elementu identyfikacji przez podmiot zewnętrzny.
 12. W przypadku naruszenia przez podmiot zewnętrzny postanowień Regulaminu lub wydanego zezwolenia powodujących wyrządzenie szkody Grupie LOTOS S.A. lub osobie trzeciej podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do naprawienia szkody oraz zaspokojenia roszczeń Grupy LOTOS S.A. lub osoby trzeciej.
 13. Grupa LOTOS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykorzystywania przez podmiot zewnętrzny Elementów identyfikacji, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania z Elementów w sposób sprzeczny z Regulaminem i wydanym Zezwoleniem.
 14. Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 15. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie elementu identyfikacji marki LOTOS